OUR EX-CMDs

Sl. No. Name of CMD Tenure From To
1. Shri K.S.R. Chari 12.01.1972 06.04.1973
2. Shri R.N. Sharma 06.04.1973 31.10.1975
3. Lt. Col. K.S. Grewal 01.11.1975 18.07.1977
4. Shri R.N. Sharma 19.07.1977 07.11.1977
5. Shri B.L. Wadhera 07.11.1977 16.10.1978
6. Shri R.G. Mahendru 16.10.1978 27.05.1982
7. Shri B.R. Prasad 27.05.1982 27.07.1982
8. Shri C.S. Jha 27.07.1982 31.01.1984
9. Shri R.K. Gupta 10.02.1984 28.07.1984
10. Shri N.R. Mitra 27.07.1984 31.12.1985
11. Shri J.D. Roy 31.12.1985 14.02.1986
12. Shri B.R. Prasad 15.02.1986 14.11.1987
13. Shri P.R. Sinha 14.01.1988 25.12.1990
14. Shri R.B. Mathur 24.12.1990 22.09.1991
15. Shri G.C. Mrig 22.09.1991 31.03.1995
16. Shri A.K. Gulati 01.04.1995 31.01.1997
17. Shri A.K. Sahay 01.02.1997 09.08.2000
18. Shri Ashok Mehta 09.08.2000 09.02.2001
19. Shri B.N. Pan 09.02.2001 31.08.2003
20. Shri A. Kalaam 01.09.2003 19.11.2003
21. Shri P.S. Bhattacharya 20.11.2003 30.09.2006
22. Shri D.C. Garg 01.10.2006 16.01.2007
23. Shri A.K. Paul 17.01.2007 31.10.2008
24. Shri T.K. Lahiry 01.11.2008 07.08.2015
25. Shri N. Kumar 07.08.2015 18.10.2016
26. Shri Gopal Singh 27.10.2016 25.09.2017
27. Shri Ajay Kumar Singh 25.09.2017 16.10.2018
28. Shri Gopal Singh 18.10.2018 17.04.2019
29. Shri Shekhar Saran 18.04.2019 02.08.2019
30 Shri P.M. Prasad 02.08.2019 01.09.2020
31. Shri Gopal Singh 01.09.2020 31.01.2021
32. Shri P.M Prasad 01.02.2021 27.12.2021