कोल रिज़र्व

कोल रिज़र्व

कोल रिज़र्व : (As on 1st April, 2020) (बीसीसीएल कमांड क्षेत्र)

 Total Reserve(in Mt.)Proved Reserve(in Mt.)Indicated Reserve(in Mt.)Inferred Reserve(in Mt.)
Total17095.46114930.41896.859268.2